Hội thảo ứng dụng công nghệ sinh trắc vân tay

Địa điểm:
20 Phan Liêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM