Dành ra 4 tiếng để xác định rõ ràng vấn đề và lên kế hoạch cho sự nghiệp bản thân