Lắng nghe bạn, cùng bạn đối diện và nhìn nhận vấn đề cốt lõi, từ đó tìm ra hướng giải quyết phù hợp.