ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

I. Quy định học phí:

II.Quy định hoàn thành học phí:

III. Quy định về chuyển khóa:

IV. Quy định khi tham gia khóa học: Đây không phải là một chương trình truyền cảm hứng / truyền động lực. Học viện tin vào việc nỗ lực của mỗi học viên cùng với môi trường và phương pháp đúng, sẽ giúp mỗi học viên thay đổi và đạt được kết quả mà mình mong muốn. Cho nên, học viện sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp sau:

Lưu ý: